PRIVACYVERKLARING

DE BUITENPRAKTIJK COACHING

Inleiding

 1. De Buitenpraktijk Coaching, gevestigd aan Windsingel 1, 4691 DB, Tholen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.
 2. Contactgegevens:
  Naam bedrijf: De Buitenpraktijk Coaching, hierna te noemen De Buitenpraktijk
  Adres: Windsingel 1, 4691 DB, Tholen
  Telefoonnummer: 06-82104365
  Website: www.debuitenpraktijkcoaching.nl
  E-mailadres: info@debuitenpraktijkcoaching.nl
  Kamer Van Koophandel nummer: 71725083
  Eigenaar Ineke Schippers is de Functionaris Gegevensbescherming van De Buitenpraktijk Coaching Zij is te bereiken via info@debuitenpraktijkcoaching.nl
 3. Ik zal in deze privacyverklaring nader uitleggen welke persoonsgegevens De Buitenpraktijk Coaching verwerkt, voor welke doeleinden en welke wettelijke basis daarvoor geldt. Dit doe ik in deel A van deze privacyverklaring.
 4. Naast persoonsgegevens van klanten verwerk ik ook persoonsgegevens van de bezoekers van mijn website. In deel B leg ik uit hoe ik omga met deze persoonsgegevens.
 5. Deel C bevat een aantal algemene bepalingen waarin je onder meer leest hoe de persoonsgegevens beveiligd worden en bij wie je terecht kunt met vragen over deze privacyverklaring.

Deel A

Ik ga zorgvuldig om met persoonsgegevens die ik verwerk en houd me daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat De Buitenpraktijk Coaching:

 • Je op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
 • Passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
 • Je informeert over je rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door De Buitenpraktijk Coaching worden verwerkt.

De Buitenpraktijk Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

De Buitenpraktijk Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de dienstverlening aan de klanten te kunnen uitvoeren op het gebied van persoonlijke en professionele coaching bij ontwikkeling;
 • Het afhandelen van je betaling;
 • Verzenden van informatie in het kader van de dienstverlening zoals reclame etc.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 • Om goederen of diensten bij je af te leveren;
 • Persoonsgegevens worden verwerkt als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

De Buitenpraktijk Coaching zorgt ervoor dat de persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn.

Delen van persoonsgegevens met opdrachtgever (in geval van werkgever als opdrachtgever)
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Buitenpraktijk Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deel B

Gegevens van bezoeker van de website van De Buitenpraktijk Coaching
Indien je een bezoek brengt aan mijn website en via het contactformulier een vraag stelt of mij om informatie verzoekt of je inschrijft voor een product of dienst, vraag ik je om de volgende persoonsgegevens aan mij te verstrekken:

 • Naam
 • E-mailadres

Doeleinden

De Buitenpraktijk Coaching verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het kunnen beantwoorden van je vraag/klacht/opmerking;
 • Het aan je kunnen toesturen van gevraagde informatie.

Grondslag

Indien je mij een vraag stelt of om informatie verzoekt, heeft De Buitenpraktijk Coaching een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor een goede afhandeling van je verzoek.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens zullen worden verwijderd nadat je verzoek of vraag is beantwoord of je opmerking is verwerkt. De Buitenpraktijk Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De Buitenpraktijk Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Deel C

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Buitenpraktijk Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@debuitenpraktijkcoaching.nl.

De Buitenpraktijk Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
De Buitenpraktijk Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@debuitenpraktijkcoaching.nl

Klachtenregeling – waar kun je terecht met klachten
Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of je rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kun je je klacht indienen via het contactformulier op mijn website. Je kunt je klacht ook per post of e-mail aan mij toezenden. Mijn contactgegevens vind je op mijn website: https://www.debuitenpraktijkcoaching.nl/contact.

Waar vindt je deze privacyverklaring?
De privacyverklaring is in te zien via de website: https://www.debuitenpraktijkcoaching.nl/privacyverklaring

Inwerkingtreding van de privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 augustus 2018